Är du intresserad av att investera? Gå till sbffonder.se

Är du hyresgäst? Gå tillsbfboservice.se

Bolagsstämma

På bolagsstämman utövar aktieägaren sin rösträtt för att till exempel fastställa resultat- och balansräkningen, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste hållas sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma om styrelsen anser det befogat. Styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma om en aktieminoritet med sammanlagt minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär detta. Detsamma gäller om revisorerna begär att en extra bolagstämma skall hållas. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver svenska aktiebolagslagen att beslut tas med kvalificerad majoritet.

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes tidning samt genom annons i Dagens Industri. Utöver det offentliggörs kallelsen även på bolagets webbplats. Bolaget annonserar även detta via nyhetstjänsten Cision där bolagets intressenter har möjlighet att prenumerera på bolagets hela informationsgivning.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Antalet biträden skall anges i anmälan. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren äger. 

Bilagor

2021

SBF Bostad årsredovisning 2020
• SBF Bostad Ersättningsrapport  Styrelsens förslag till beslut punkt 12 
SBF Bostad Fullmaktsformulär 210420
SBF Bostad Kallelse årsstämma 210420
SBF Bostad Kallelse extra bolagsstämma 200215
SBF Bostad formulär för poströstning extra stämma 210215
SBF Bostad Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande till stämma 200215

 

2020

• SBF Bostad Kallelse årsstämma 200423
• SBF Bostad Årsredovisning 2019

2019

• SBF Bostad Kallelse extra bolagsstämma 191016
• SBF 14 Kallelse årsstämma 190412
• SBF 14 Årsredovisning 2018


2018

• SBF 14 Kallelse årsstämma 180524
• SBF 14 Årsredovisning 2017
• SBF 14 Kallelse extra bolagsstämma 181204

2017

• SBF 14 Kallelse årsstämma 170531
• SBF 14 Årsredovisning 2016

 

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information – läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information - läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.