NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2021

NAV per A-aktie uppgick per den 31 december 2021 till 14 950 kronor.  Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2021 till 2,938 miljarder kronor. Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal […]

SBF Bostad AB (publ) – Stort intresse för teckning av A-aktier i nyemission

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 12 november 2021 och styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 10 000 A-aktier till teckningskursen 13 000 per A-aktie, vilket totalt utgör 130 miljoner kronor. Med anledning av det stora intresset för Bolagets A-aktier, ser styrelsen över möjligheten att […]

SBF Bostad tar plats i MSCI Global Micro Cap Index

MSCI är sedan mer än 50 år världens ledande leverantör av index. MSCI uppdaterar löpande sina index och presenterade den 12 november vilka bolag som ska ingå i MSCI World Micro Cap Index. SBF Bostad AB (publ) har valts ut att vara ett av dessa bolag och kommer ingå i MSCI World Micro Cap Index […]

NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 september 2021

• NAV per A-aktie uppgick per den 30 september 2021 till 15 100 kronor.  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 september 2021 till 2,793 miljarder kronor.  Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med […]

Korrigering av angivna veckodagar i nedanstående pressmeddelande som offentliggjordes den 16 februari 2021. Datum var korrekta.

SBF Bostad AB (publ) offentliggör verkställande av uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit) Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av extra bolagsstämma den 15 februari 2021, fattat beslut om att verkställa uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie i bolaget delas upp i fem aktier […]

SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Staffanstorp – nyemission pågår

Fastighetsförvärv SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om förvärv, via bolag, av två hyresfastigheter i Staffanstorp. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 101 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till knappt 12 000 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet. Fastighetsbestånden […]

Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genförde under oktober 2020 nyemission till privata och professionella investerare. I emission har 1 320 A-aktier till ett värde av 73 260 000 kronor tecknats, registrerats, emitterats och levererats till investerarna. Per den 30 november 2020 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 14 696, varav 2 500 aktier utgör […]

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 15 oktober 2020, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 23 april 2020, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Med anledning av nyemissionen har Bolaget upprättat prospekt som godkänts av Finansinspektionen den 10 november 2020. Prospektet, samt registreringsdokumentstillägg, finns […]