Konvertering & inlösen

SBF Bostad har som målsättning att leverera en trygg och stabil avkastning över tid. Det sker genom att vi investerar i svenska hyresbostäder, en tillgång med säkra kassaflöden och begränsad risk. Sedan starten 2016 har SBF Bostad genererat en totalavkastning om 56,7%*. En stor del av det är löpande utdelning om 2-3% per år.

Nu vill vi göra det ännu enklare att vara investerade i svenska hyresbostäder. Därför har vi skapat vår B-aktie, med årlig inlösenprocess och därmed större flexibilitet. Under första kvartalet 2023 kan du som äger A-aktier i SBF Bostad välja om du vill konvertera dessa till B-aktier, med årlig inlösenprocess från och med 2024, eller om du vill lösa in din investering. Om du väljer att lösa in dina aktier sker inlösen till underliggande substansvärde (NAV).


Vad är skillnaden mellan en A-aktie och en B-aktie i SBF Bostad?

SBF Bostads B-aktie skapades för att ge vår investerare mer flexibilitet. Skillnaden mellan A och B-aktier är att B-aktier har en årlig inlösenprocess från och med 2024. Om du väljer att inte lösa in dina A-aktier under 2023 och i stället konverterar dessa till B-aktier genomförs alltså en ny inlösenprocess under 2024, och därefter årligen.


Vad innebär substansvärde (NAV)?

Något förenklat kan substansvärdet beskrivas som värdet på bolagets tillgångar minus bolagets skulder. Värdet på bolagets tillgångar (fastigheterna) bestäms genom en värderingsprocess. Värdet på fastigheterna kan gå upp eller ned, bland annat beroende på utvecklingen på fastighetsmarknaden. När en fastighet avyttras ändras substansvärdet till att reflektera det pris man fick för fastigheten när den såldes. Det innebär att om fastigheter avyttras till ett högre pris än värdering går substansvärdet upp. På samma sätt går substansvärdet ned om fastigheter avyttras till ett lägre pris än värdering. En A-aktie och en B-aktie har alltid exakt samma substansvärde per aktie.

Substansvärdet uppdateras en gång per kvartal. Vid utgången av Q2 2022 var substansvärdet 14 150 kr per aktie.


Hur går inlösenprocessen till?

Om du äger A-aktier i SBF Bostad kommer du att få ett erbjudande under kvartal ett 2023 där du kan välja om du vill lösa in dina A-aktier eller om du vill konvertera dessa till B-aktier. Hur lång tid inlösenförfarandet tar och när du får dina pengar utbetalda är beroende av hur många som väljer att lösa in. Om ett mindre antal väljer att lösa in går inlösenförfarandet generellt sätt snabbare än om fler väljer att lösa in. Det beror på att fonden kan behöva avyttra fastigheter om ett större antal investerare väljer att lösa in sina aktier samtidigt. Inlösen sker till det substansvärde som gäller vid tidpunkten för verkställande av inlösen. Notera att det substansvärdet kan skilja sig från det substansvärde som gäller när erbjudande om inlösen skickas ut.


Hur skiljer sig aktiekursen från substansvärde?

Substansvärdet är ett mått på bolagets tillgångar minus bolagets skulder (se ovan). Aktiekursen är något annat. Den sätts på en fri marknad och bestäms av vilka köpare och säljare av aktien som finns för stunden. Ibland är det många som vill sälja samtidigt, kanske för att ett dödsbo måste avyttra aktier eller av någon annan anledning. Om det inte finns lika många köpare i det ögonblicket kan kursen gå ned. Om många i stället vill köpa aktien samtidigt kan kursen gå upp. Inlösen och substansvärde påverkas inte av hur aktiekursen fluktuerar.

*Q2 2022