EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2019

 

  • Nettoandelsvärde, EPRA NAV, för en A-aktie uppgick per den 30 juni 2019 till 52 037

    kronor.

 

  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2019 till 626,6* miljoner kronor.

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående

A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

 

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 12 juli 2019.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

 

* Den 12 juli 2019 uppgår fastighetsbeståndets marknadsvärde till ca 696 miljoner kronor, efter att tidigare aviserade fastighetsförvärv i Laholm och Kävlinge har tillträtts.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen

den 12 juli 2019, kl. 11.00.