EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2019

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående

A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

 

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 12 juli 2019.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

 

* Den 12 juli 2019 uppgår fastighetsbeståndets marknadsvärde till ca 696 miljoner kronor, efter att tidigare aviserade fastighetsförvärv i Laholm och Kävlinge har tillträtts.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen

den 12 juli 2019, kl. 11.00.