EPRA NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2020

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har beslutat att publicera EPRA NAV kvartalsvis för att öka informationsgivningen till bolagets aktieägare.

  • EPRA NAV per A-aktie uppgick per den 31 mars 2020 till 55 077 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2020 till 1 127 miljoner kronor.

Vid beräkning av EPRA NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid EPRA NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna.

EPRA NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 29 april 2020.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

“Det är glädjande att kunna konstatera att utvecklingen av EPRA NAV per A-aktie fortsätter att förbättras och ligger inom målintervallet 6 – 9 procent per år. Detta känns positivt när det har varit en turbulent marknad”, sager VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen

den 29 april 2020, kl. 14.05.