Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under maj/juni 2021 nyemission till privata och professionella investerare samt en riktad nyemission enligt tidigare pressmeddelanden. I juni har totalt 10 146 A-aktier registrerats, emitterats och levererats till investerarna.

Per den 30 juni 2021 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 106 500, varav 25 000 aktier utgör stamaktier och 81 500 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 331 500 varav stamaktier motsvarar 250 000 röster och A-aktier 81 500 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 30 juni 2021 kl. 08.10.