Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under mars/april 2021 nyemission till privata och professionella investerare. Hittills har 6 333 A-aktier till ett värde av 71 562 900 kronor registrerats, emitterats och levererats till investerarna.

Per den 30 april 2021 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 96 303, varav 25 000 aktier utgör stamaktier och 71 303 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 321 303 varav stamaktier motsvarar 250 000 röster och A-aktier 71 303 röster. Bolaget genomförde uppdelning av A-aktier (aktiesplit 5:1) i februari 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 30 april 2021 kl. 08.10.