Förändringar av antalet aktier och röster i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) genomförde, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 31 maj 2017, nyemission riktad till privata och professionella investerare under juni 2018 och i emissionen tecknades 738 A-aktier som inbringande totalt 37,6 miljoner kronor.

Per den 31 juli 2018 uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 7 242, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 4 742 A-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 29 742, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktierna 4 742 röster.

Totalt har de emissioner som genomförts, tillfört Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

cirka 240 miljoner kronor och förvärv av fastigheter fortsätter enligt tidigare plan. Idag innehar Bolaget fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen

den 31 juli 2018, kl. 08.20.