Kommuniké från årsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Vid dagens årsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 1 100 kronor lämnas per aktie av serie A och att ingen utdelning lämnas för stamaktie, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny räkning enligt uppdaterat förslag av styrelsen den 8 april 2019, och revisorsyttrande från den 9 april 2019, som tillstyrker uppdateringen. Tisdagen den 16 april 2019 är avstämningsdag för utdelningen och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB tisdagen den 23 april 2019.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse, revisor och arvoden

Årsstämman beslutade om omval av Per-Åke Eliasson (ordförande), Daniel Gorosch och Johan Grevelius till ordinarie styrelseledamöter. Samtliga ledamöter valdes till och med utgången av årsstämman 2019.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att Mattias Lötborn utsetts till ny huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med 15 000 kronor till oberoende ledamot och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Bemyndiganden

Årsstämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapital enligt § 17 i kallelsen samt om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att skapa likviditet i bolaget enligt § 18 i kallelsen.

Ändring av bolagsordning

Årsstämman fattade beslut enligt § 19 i kallelsen om följande ändringar i bolagsordningen:

  • §1. Firma. Styrelsen föreslår att firma ändras till SBF Bostad AB (publ) och att §1 därmed ändras från ”Bolagets firma är Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ). Bolaget är publikt.” till ”Bolagets firma är SBF Bostad AB (publ). Bolaget är publikt”.
  • §4. Aktiekapital. Styrelsen föreslår att aktiekapitalets gränser i bolagsordningen ändras och att §4 därmed ändras från ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 kronor högst 2 000 000 kronor” till ”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 750 000 kronor och högst 7 000 000 kronor.”
  • §5. Antal aktier. Styrelsen föreslår att gränserna för antal aktier ändras och att §5 därmed ändras från ”Antalet aktier skall vara lägst 2 500 och högst 10 000” till ”Antal aktier skall vara lägst 8 750 och högst 35 000.”

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Citat från VD Daniel Gorosch

VD Daniel Gorosch presentation om det gångna året kan sammanfattas med följande citat ” Vi är tillfreds med bolagets fortsatta utveckling. Enligt plan har två nyemissioner genomförts under 2018 och en i början av 2019 och fastigheter har till dags dato förvärvats till ett värde av ca 687 miljoner kronor. Vi arbetar vidare med att utöka fastighetsbeståndet på väl valda tillväxtorter i Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076-148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 12 april 2019, kl. 13.50.