NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2021

Stockholm 2021-04-30

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har beslutat att publicera NAV kvartalsvis för att öka informationsgivningen till bolagets aktieägare.

  • NAV per A-aktie uppgick per den 31 mars 2021 till 12 800 kronor. Årsstämman den 20 april 2021 fattade beslut om utdelning med 300 kronor per A-aktie, vilket innebär att NAV efter utdelningen uppgår till 12 500 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2021 till knappt 2,2 miljarder kronor.

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 30 april 2021.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

“Det är glädjande att kunna konstatera att utvecklingen av NAV per A-aktie fortsätter att förbättras och ligger inom målintervallet 6 – 9 procent per år. “Hyresfastigheter har trots övriga utmaningar i samhället fortsättningsvis haft god värdeutveckling och SBF Bostad fortsätter att utvecklas väl och enligt plan.” sager VD Johan Grevelius.

Förvaltarrapport för kvartal 1 för 2021 bifogas detta meddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 april 20201 kl. 08.25.