NAV per A-aktie i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) per den 30 juni 2018

  • Nettoandelsvärde, NAV, för en A-aktie uppgick per den 30 juni 2018 till 50 256 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2018 till  441,4 miljoner kronor.

Vid beräkning av NAV har Bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående A-aktier.

Vid NAV beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionsomkostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 31 juli 2018.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 juli 2018,

kl. 16.00.