Resultat för inlösen av B-aktie i SBF Bostad

Möjligheten att anmäla B-aktier i SBF Bostad AB (publ) för inlösen 2024 har nu avslutats. 117 941 B-aktier har anmälts för inlösen, vilket innebär att ägare av 89,4 procent av totala antalet B-aktier har valt att fortsätta vara investerad i fonden.

 — Att ägarna till majoriteten av aktierna väljer att fortsätta resan med oss ser vi som ett styrketecken och vi är tacksamma för det fortsatta förtroendet. Vi ser positiva signaler från fastighetsmarknaden givet fallande räntor och höga hyreshöjningar vilket ger förutsättning för stigande värderingar i flera år framöver. Arbetet med att frigöra likviditet för de som önskar lämna fonden fortskrider på ett strukturerat vis med alla aktieägares bästa i åtanke, säger David Krook, Chef Investerarrelationer, SBF Fonder.

Styrelsen för SBF Bostad AB (publ) har idag beslutat att de aktier som anmälts för inlösen kommer att hanteras enligt det förfarande som tidigare kommunicerats. Det innebär att inlösen kommer att ske till det substansvärde som gäller vid tidpunkten för verkställandet av inlösen. Verkställandet sker efter att Bolagets tillgångar värderats och kapital frigjorts samt att de A-aktier som lämnades för inlösen 2023 har hanterats till fullo. Praktisk information relaterad till inlösenprocessen kommer löpande att delges på Bolagets hemsida.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:
David Krook, CFA, Chef Investerarrelationer, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-71 03 879 Anette Harby, Kommunikationschef, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande måndag den 1 juli 2024, kl. 15.16.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.