SBF Bostad AB (publ) – Den riktade nyemissionen är avslutad – inbringade drygt 133 miljoner kronor

Teckningsperioden för den riktade nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut onsdagen

den 1 december 2021 och styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 10 278 A-aktier till teckningskursen 13 000 per A-aktie, vilket totalt utgör 133 614 000 kronor. Nyemissionen kommer att tillföra bolaget 411 120 kronor i aktiekapital. Idag finns 81 914 A-aktier registrerade. Nyemissionen riktades till 70 privata och mindre institutionella investerare. Nyemissionen har genomförts enligt bemyndigande av årsstämman den 20 april 2021 samt styrelsens offentliggjorda beslut, inklusive huvudsakliga villkor, den 28 november 2021.

Avräkningsnotor skickas ut omgående av emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter. Idag uppgår marknadsvärdet för Bolagets fastighetsportfölj till cirka 2,8 miljarder kronor och fastigheterna är belägna på 15 orter.

”I och med det framgångsrika emissionsresultatet, är vår förvärvskapacitet mycket god och vi ser fram emot att med det snaraste utöka fastighetsportföljen med hyresfastigheter inom attraktiva tillväxtområden, enligt vår förvärvs- och investeringsstrategi”, säger VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se   mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Carl Adam Rosenblad, VD för SBF Management AB, kan kontaktas via ca.rosenblad@sbffonder.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 2 december 2021 kl. 13.30.