SBF Bostad AB (publ) – förvärv av fastigheter i Karlskrona och Borås samt beslut om nyemission

Fastighetsförvärv

SBF Bostad AB (publ) har idag  fattat beslut om förvärv, via bolag, av tre hyresfastigheter i Karlskrona och Borås. Fastighetsbestånden består sammanlagt av 148 lägenheter och har en total uthyrningsbar yta uppgående till cirka 7 700 kvadratmeter. Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Fastighetsbestånden förvärvas från Svenska Bostadsfonden Institution 1 AB och enligt LAIFs riktlinjer värderas fastigheterna av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.

Fastighetsbestånden beräknas tillträdas under fjärde kvartalet 2020, givet att villkor i avtal är uppfyllda och att finansieringen är klar inom angiven tid.

SBF Bostad AB (publ) kommer efter tillträde av fastighetsbestånden att ha ett fastighetsvärde uppgående till närmare 1,7 miljarder kronor. Bolaget kommer därefter att äga fastigheter i Borgholm, Borås, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå, Trelleborg och Ystad. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 113 000 kvadratmeter.

Nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 23 april 2020, fattat beslut om nyemission utan företrädesrätt för befintliga aktieägare. Styrelsens avsikt är att tillföra Bolaget kapital för att förvärva ytterligare hyresfastigheter. 

Styrelsen kommer inom kort att inlämna emissionsprospekt till Finansinspektionen. Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 112 500 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv i Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

  • Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
  • Emissionskursen är 56 250 kronor per A-aktie.
  • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 112 500 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.
  • Teckningstiden är den 16 november 2020 till och med den 4 december 2020.
  • Sista likviddag är den 16 december 2020.
  • Emissionen vänder sig till allmänheten.
  • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 12 januari 2021.
  • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

”Det är glädjande att vi kan fortsätta bygga en större fastighetsportfölj i SBF Bostad AB (publ). Vi ser fram emot ytterligare fastighetsförvärv och har därför fattat beslut om nästa nyemission för att fortsätta växa” säger Johan Grevelius, VD SBF Bostad AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 16.00.