SBF Bostad AB (publ) inleder återköp av egna aktier

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag, inom ramen för bemyndigande från årsstämman den 23 april 2020, fattat beslut om att genomföra ett återköpsprogram. Årsstämman gav styrelsen bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen längst intill nästa årsstämma förvärva och överlåta egna aktier av serie A enligt nedanstående huvudsakliga villkor. Vid tidpunkten för detta beslut och detta pressmeddelande, äger Bolaget inga egna aktier.

  • Förvärv av aktier får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
  • Förvärv får ske av högst 940 aktier av serie A med den begränsningen att Bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet får uppgå till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
  • Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
  • Överlåtelse av aktier får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet
  • Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför NGM Nordic AIF, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med bestämmelse om kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de aktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.

Syftet med återköpen är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktieägare.

Enligt gällande börsregler, kommer genomförda transaktioner att anmälas till NGM, som offentliggör informationen på sin hemsida.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00 .

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, fredagen den 11 december 2020 kl. 13.10.