SBF Bostad AB (publ) sonderar möjligheten att genomföra en riktad nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) (” SBF Bostad” eller “Bolaget”) sonderar möjligheten att genomföra en riktad nyemission (den “Riktade Emissionen”) av A-aktier uppgående till högst 143 miljoner kronor. Emissionen kommer att rikta sig till privata och mindre institutionella investerare

SBF Bostad har gett Mangold Fondkommission AB i uppdrag att utreda förutsättningarna för att genomföra den Riktade Emissionen med stöd av bemyndigande av årsstämman den 20 april 2021. Anledningen till beslutet är att tillgodogöra Bolaget det stora intresse som föreligger för att investera i Bolagets A-aktier, och för att därigenom tillföra Bolaget ytterligare kapital för tilltänkta förvärv av hyresfastigheter. Styrelsen har noga övervägt möjligheten att genomföra en företrädesemission men kommit fram till att riktad nyemission av större aktieposter till på förhand vidtalade investerae som uttryckt intresse, är mest fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare, i detta fall av de skäl som anges ovan. Genom att teckningskursen i den riktade emissionen fastställts i nivå med börskursen, är det styrelsens bedömning att teckningskursen fastställts på marknadsmässiga grunder. Betalning för de nyemitterade aktierna i den Riktade Emissionen kommer att erläggas kontant.

Likviden från den Riktade Emissionen kommer att användas för tilltänkta förvärv av ytterligare hyresfastigheter.

Styrelsen kan välja att avstå från att gå vidare med den Riktade Emissionen men om styrelsen väljer att genomföra den, kommer den enligt beslut att verkställas till nedanstående huvudsakliga villkor:

  • Emissionen riktar sig till privata och mindre institutionella investerare som investerar minst 100 000 euro, (ECBs årsgenomsnittliga, 2020, växelkurs 1 048 480 kronor).  Emissionen riktar sig inte till närstående.
  • Emissionskursen är 13 000 kronor per A-aktie och minsta teckningspost är 81 A-aktier, motsvarande 1 053 000 kronor.
  • Emissionen skall omfatta högst 11 000 A-aktier.
  • Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 143 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 440 000 kronor. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet skall föras till den fria överkursfonden.
  • Teckningsperiod 28 november 2021 till och med den 1 december 2021.
  • Sista likviddag är den 6 december 2021.
  • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 14 december 2021.
  • Emissionsinstitut är Mangold Fondkommission AB.

Rådgivare: Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB är legal rådgivare i samband med den Riktade Emissionen.

“Vi har idag ett välskött fastighetsbestånd på cirka 2,8 miljarder kronor och ser fram emot att fortsätta utöka fastighetsportföljen genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, vilket är till gagn för alla aktieägare i Bolaget”, kommenterar VD Johan Grevelius.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se,  mobil 070 851 85 00.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, söndagen den 28 november 2021 kl. 14.50.