SBF Bostad AB (publ) – Stort intresse för teckning av B-aktier i nyemission

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) har nu lanserat det nya aktieslaget av serie B, och har avslutat teckningstiden för den första nyemissionen av B-aktier. Den primära skillnaden för B-aktier jämfört med A-aktier, är att bolaget avser att genomföra en årlig inlösenprocess av B-aktier, med start 2024. Innehavare av A-aktier kommer att erbjudas möjlighet att omvandla sina A-aktier till B-aktier under 2023, alternativt att lösa in sina aktier.

Teckningsperioden för nyemissionen löpte ut fredagen den 22 april 2022 och styrelsen har idag fattat beslut, baserat på inkomna anmälningssedlar, om tilldelning av totalt 12 038 B-aktier till teckningskursen 14 500 per B-aktie, vilket totalt utgör 174 551 000 kronor.

Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade B-aktier beräknas vara den 24 maj 2022 och de  kommer att handlas under kortnamnet SBFBO B.

”Med den nya aktien, B-aktien, har vi skapat en modern investeringsprodukt med flexibilitet, som i ännu högre grad följer bolagets syfte att efterlikna ett direktägande i hyresbostäder på attraktiva orter i Sverige. I och med det framgångsrika emissionsresultatet, är vår förvärvskapacitet mycket god och vi ser fram emot att utöka fastighetsportföljen, som idag uppgår till ett värde av cirka 3,7 miljarder kronor, med hyresfastigheter på attraktiva orter enligt vår tidigare förvärvs- och investeringsinriktning”, säger VD Carl Adam Rosenblad.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets Vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se   mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.