Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) offentliggör prospekt för nyemission

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) ”Bolaget” har den 3 september 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämma den 12 april 2019, beslutat att öka aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Med anledning av nyemissionen, har Bolaget upprättat prospekt, som godkänts av Finansinspektionen den 11 oktober 2019. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sbfbostad.se och bifogas detta pressmeddelande, samt kommer att finnas på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Villkor och tidsplan för nyemissionen i korthet:

  • Emissionen skall omfatta högst 2 000 A-aktier.
  • Emissionskursen är 52 500 kronor per A-aktie.
  • Emissionen kommer att tillföra Bolaget högst 105 000 000 kronor och öka aktiekapitalet med högst 400 000 kronor.
  • Teckningstiden är den 14 oktober 2019 till och med den 22 november 2019.
  • Sista likviddag är den 4 december 2019.
  • Emissionen vänder sig till allmänheten.
  • De nya aktierna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
  • De nya aktierna omfattas av inlösenförbehåll.
  • Första handelsdag av nyemitterade A-aktier på NGM Nordic AIF beräknas vara den 19 december 2019.
  • Emissionsinstitut är Hagberg & Aneborn Fondkommission AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@sbffonder.se,  mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 11 oktober 2019 kl. 17.20.