Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) förvärvar fastigheter i Laholm och Kävlinge.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har för avsikt att, via bolag, förvärva fastighetsbestånd i Laholm och Kävlinge. Fastighetsbestånden innehåller sammanlagt 107 lägenheter och har en total yta uppgående till 7 564 kvadratmeter. Fastigheterna är centralt belägna på respektive ort. Förvärvspriset uppgår till cirka 113 miljoner kronor.

Fastighetsbestånden beräknas tillträdas senast den 30 juni 2019, givet att förbehåll och villkor i avtalet är uppfyllda. Bolaget äger sedan tidigare fastigheter i Laholm, vilket är gynnsamt ur förvaltningssynpunkt. Fastighetsbestånden förvärvas av Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ), som ingår i koncernen. Enligt LAIFs riktlinjer, har fastigheterna värderats av två externa värderingsbolag; JLL och Newsec, och förvärven sker till marknadsmässiga villkor.

Fastighetsbestånden har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser.

Bestånden har förvärvats på en nivå som ligger väl i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) kommer efter detta förvärv att, via bolag, äga fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar, Huskvarna, Skellefteå samt Kävlinge, till ett totalt värde om cirka 687 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till närmare 50 000 kvadratmeter, varav merparten är bostadsyta.

          Vi är glada över att enligt vår förvärvs- och förvaltningsfilosofi fortsätta öka fastighetsbeståndet och ser fram emot att förvalta dessa väl underhållna fastigheter, säger Daniel Gorosch, VD på Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ).

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03 eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnade, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande fredagen den 12 april 2019 kl. 08.20.