Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har utsettMangold Fondkommission AB till likviditetsgarant

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har utsett Mangold Fondkommission AB till likviditetsgarant för bolagets aktie som finns noterad på NGM Nordic AIF under kortnamnet SB14A.

Syftet med uppdraget är att minska prisskillnaden mellan köp-, och säljkurs, samt att bidra till en rättvisare värdering med lägre riskpremie som följd. Likviditetsgarantiåtagandet träder i kraft per den 1 december 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 25 november 2016, kl. 11.30.