Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har utsettMangold Fondkommission AB till likviditetsgarant

Syftet med uppdraget är att minska prisskillnaden mellan köp-, och säljkurs, samt att bidra till en rättvisare värdering med lägre riskpremie som följd. Likviditetsgarantiåtagandet träder i kraft per den 1 december 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 25 november 2016, kl. 11.30.