Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör beslut om nyemission

Transaktionsmarknaden, samt förutsättningarna för fortsatt goda fastighetsförvärv bedöms som attraktiva och därför har Bolaget fattat beslut om att genomföra en nyemission i syfte att öka antalet investeringar i hyresfastigheter.

Skälet för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer att det är till gagn för Bolaget, och därmed aktieägarna, att sprida investeringsmöjligheten och aktier till en bredare krets samt att uppnå uppsatta mål för fastighetsförvärv till Bolaget.

VILLKOR OCH TIDSPLAN FÖR NYEMISSIONEN:

·  Emissionen skall omfatta högst 1 912 aktier av serie A.
·  Emissionskursen är 51 000 kronor per aktie.
·  Emissionen kommer att tillföra bolaget högst 97 512 000 kronor.
·  Teckningstiden är den 28 maj 2018 till och med den 15 juni 2018.
·  Sista likviddag är den 28 juni 2018.

· Emissionen      vänder sig till allmänheten.
· De nya aktierna      berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för      utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen registrerats vid      Bolagsverket.
· De nya aktierna      omfattas av inlösenförbehåll.
· Emissionsinstitut är      Hagberg & Aneborn Fondkommission AB

Bolaget bildades våren 2016 och har genomfört fyra nyemissioner sedan dess och förvärvat fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar och Huskvarna till ett totalt värde om ca 440 miljoner kronor med en total yta uppgående till ca 33 000 kvm.

Vi är nöjda med det fastighetsbestånd vi idag innehar och ser med tillförsikt fram emot att utöka denna fastighetsportfölj genom förvärv av väl underhållna fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Lars Swahn.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadsfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 27 april 2018 kl. 15.45.