Teckningsperioden i nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) är avslutad

Teckningsperioden för nyemissionen i SBF Bostad AB (publ) “Bolaget” löpte ut fredagen den 3 april 2020 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till 12 786 500 kronor omfattande 239 A-aktier. SBF Bostad (publ) har idag ett fastighetsvärde uppgående till

cirka 1 127 miljoner kronor. Nyemissionen har genomförts i syfte att förvärva ytterligare hyresfastigheter.

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har idag fattat beslut om tilldelning av 239 A-aktier. Avräkningsnotor skickas ut omgående av Bolagets emissionsinstitut Hagberg & Aneborn Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 7 maj 2020.

Bolaget äger idag fastigheter på tio orter i Sverige; Borgholm, Eslöv, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Osby, Skellefteå ochYstad.

Vi ser med tillförsikt fram emot att utöka fastighetsportföljen genom förvärv av ytterligare fastigheter på intressanta tillväxtorter, kommenterar VD Johan Grevelius.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se   mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 8 april 2020 kl. 10.45.