Teckningsperioden i nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är avslutad.

Teckningsperioden för nyemissionen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) löpte ut fredagen den 16 juni 2017 och det preliminära resultatet, baserat på inkomna teckningsanmälningar, uppgår till drygt 47,4 miljoner kronor, omfattande

930 A-aktier á 51 000 kronor per aktie.

Styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) har den 20 juni 2017 fattat beslut om tilldelning av 930 A-aktier. Avräkningsnotor skickas omgående ut av Bolagets emissionsinstitut Aqurat Fondkommission AB. Slutligt teckningsresultat kommer att offentliggöras efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Nyemissionen har verkställts med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den

13 december 2016 och var villkorad till att omfatta högst 3 248 A-aktier till en emissionskurs på 51 000 kronor per A-aktie.

Nyemissionen är i linje med prospekt registrerat hos Finansinspektionen den 24 maj 2016 samt tilläggsprospekt registrerat den 19 maj 2017. Enligt prospekt, samt tidigare publicerad information, är Bolagets avsikt att tillföra Bolaget kapital inom prospektets gränser för att förvärva ytterligare fastigheter. Enligt tidigare pressmeddelande har emissionskapital som tillfördes i juli 2016 och i mars 2017 investerats i fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv och Karlskrona.

Första handelsdag på NGM Nordic AIF av nyemitterade A-aktier beräknas vara den 28 juli 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande onsdagen den 21 juni 2017, kl. 11.30.