Hållbarhet

Vi ger hyresfastigheter livskraft över tid och skapar rum för hemkänsla. Det vi gör ska generera ett ekonomiskt värde och bidra till att bevara och utveckla städer där människor vill bo och leva både ur ett miljömässigt- och socialt perspektiv. Du som investerare i fonden kan känna dig trygg med att fokus på hållbarhet är en integrerad del i hela värdekedjan för din investering och att det ekonomiska värdet av detta realiseras då en fastighet avyttras.

Här kan du ta del av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas enligt EUs Disclosureförordning – Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). Målet är att beskriva hur vi som finansiell aktör hanterar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhet.