Bolagsstämma

På bolagsstämman utövar aktieägaren sin rösträtt för att till exempel fastställa resultat- och balansräkningen, disposition av bolagets resultat, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktör, val av styrelseledamöter och revisorer samt ersättning till styrelsen och revisorerna.

Årsstämman måste hållas sex månader från utgången av räkenskapsåret. Utöver årsstämman kan det kallas till extra bolagsstämma om styrelsen anser det befogat. Styrelsen skall kalla till extra bolagsstämma om en aktieminoritet med sammanlagt minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär detta. Detsamma gäller om revisorerna begär att en extra bolagstämma skall hållas. Beslut vid bolagsstämma fattas normalt med enkel majoritet. I vissa frågor föreskriver svenska aktiebolagslagen att beslut tas med kvalificerad majoritet.

Enligt bolagsordningen sker kallelse till bolagsstämma genom annonsering i Post- och Inrikes tidning samt genom annons i Dagens Industri. Utöver det offentliggörs kallelsen även på bolagets webbplats. Bolaget annonserar även detta via nyhetstjänsten Cision där bolagets intressenter har möjlighet att prenumerera på bolagets hela informationsgivning.

Aktieägare som vill delta i en bolagsstämma ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden förda aktieboken på avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Antalet biträden skall anges i anmälan. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, vilka närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren äger.

Bilagor

2024

SBF Bostad Protokoll årsstämma 240523
SBF Bostad Ersättningsrapport 240502
SBF Bostad Fullmaktsformulär 240502
SBF Bostad Styrelsens redogörelse och yttrande till stämma 240502
SBF Bostad Årsredovisning 2023
SBF Bostad Kallelse årsstämma 240523
SBF Bostad Protokoll extra bolagsstämma 240307
SBF Bostad Kallelse extra bolagsstämma 240307
SBF Bostad Fullmaktsformulär 240214
SBF Bostad Bolagsordning 240214

2023

SBF Bostad Protokoll årsstämma 230529
SBF Bostad Kallelse årsstämma 230529
SBF Bostad Årsredovisning 2022
SBF Bostad Fullmaktsformulär 230508
SBF Bostad Ersättningsrapport förslag 230508
SBF Bostad Styrelsens redogörelse och yttrande till stämma 230508

2022

SBF Bostad årsredovisning 2021
SBF Bostad Fullmaktsformulär 220420
SBF Bostad Ersättningsrapport förslag 220420
SBF Bostad Kallelse årsstämma 220420
SBF Bostad Kallelse extra bolagsstämma 220329
SBF Bostad Fullmaktsformulär 220329
SBF Bostad Styrelsens redogörelse och Revisorns yttrande till stämma 220329

2021

SBF Bostad årsredovisning 2020
SBF Bostad Ersättningsrapport Styrelsens förslag till beslut punkt 12
SBF Bostad Fullmaktsformulär 210420
SBF Bostad Kallelse årsstämma 210420
SBF Bostad Kallelse extra bolagsstämma 200215
SBF Bostad formulär för poströstning extra stämma 210215
SBF Bostad Styrelsens redogörelse och revisorns yttrande till stämma 200215

2020

SBF Bostad Kallelse årsstämma 200423
SBF Bostad Årsredovisning 2019

2019

SBF Bostad Kallelse extra bolagsstämma 191016
SBF 14 Kallelse årsstämma 190412
SBF 14 Årsredovisning 2018

2018

SBF 14 Kallelse årsstämma 180524
SBF 14 Årsredovisning 2017
SBF 14 Kallelse extra bolagsstämma 181204

2017

SBF 14 Kallelse årsstämma 170531
SBF 14 Årsredovisning 2016