Uppförandekod

SBF Fonder ABs (”SBF”) uppförandekod (Code of Conduct – CoC) – avser hela SBF-koncernen

SBFs uppförandekod beskriver de etiska riktlinjer som ligger till grund för all verksamhet, vad som förväntas av alla medarbetare och hur SBF förhåller sig till sina intressenter. Koden är ett stöd för ledare och medarbetare i deras dagliga arbete i alla SBFs intressen världen över och implementeras, där tillämpligt, i lednings- och kvalitetssystem. Till medarbetare räknas även projektanställda och konsulter. Där tillämpligt skall SBFs uppförandekod även inkludera partners samt bolag där SBF har ägarintressen. SBFs uppförandekod är uppbyggd med FN:s tio principer inom ramen för UN Global Compact som utgångspunkt.

Mänskliga rättigheter

  • Respektera internationella mänskliga rättigheter.
  • Försäkra sig om att det egna företaget inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter.

SBF stödjer och respekterar internationellt fastställda mänskliga rättigheter. I arbetet ingår att tillgodose en trygg och säker arbetsmiljö med nolltolerans avseende trakasserier och mobbning. SBF respekterar vidare varje individs integritet och konfidentialitet avseende personliga uppgifter.

Arbetsrätt

  • Upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
  • Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
  • Faktiskt avskaffande av barnarbete.
  • Avskaffande av diskriminering vid anställning och yrkesutövning.

SBFs arbetsplats ska präglas av tolerans och transparens. Respekten för olika kulturer och sedvänjor ska vara stor. SBF bejakar mångfald där rättvis behandling, jämlikhet och jämställdhet ska ge alla samma möjligheter till anställning, utbildning, utveckling och avancemang – oavsett ursprung, religion, politiska åsikter, kön, ålder, språk, sexuell läggning, civilstånd eller funktionshinder. SBF stödjer rätten till föreningsfrihet och facklig anslutning och motsätter sig alla former av tvångsarbete, barnarbete samt alla former av diskriminering.

SBFs arbetsplats är en drogfri miljö. Undantag kan göras vid enstaka fall för konsumtion av alkohol i modesta mängder i anslutning till företagsevenemang under förutsättning att det inte förekommer några aktiviteter, under eller efteråt, där alkoholpåverkan är olämpligt eller förbjudet (exempelvis framförande av fordon eller handhavande av maskiner).

Miljö

  • Stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
  • Ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande.
  • Uppmuntra utveckling och spridning av miljömässigt hållbar teknik.

SBFs verksamhet ska ha en pragmatisk hållning till miljöfrågor med målbilden att ha så låg negativ påverkan som möjligt, och där möjligt en positiv påverkan. I begreppet miljö inkluderas djur och natur såväl som människor och det omgivande samhället. SBF stödjer därvid alla initiativ till minskad miljöbelastning, i synnerhet alla uppslag, processer och teknologier som strävar mot klimatneutrala eller klimatpositiva resultat.

Anti-korruption

  • Motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning.

Hög affärsetik är en grundläggande värdering för SBF. Rättvis konkurrens ska eftersträvas, och intressekonflikter undvikas. SBF motsätter sig korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor. SBF accepterar inte gåvor i form av pengar och där gåvor förekommer ska deras värde vara i enlighet med vad som anses acceptabelt enligt gällande lagar och regler, samt på en nivå som inte äventyrar SBFs varumärke eller rykte. I den mån gåvor förekommer ska detta redovisas med stor transparens. Normalt skall resor och boende bekostas av det egna företaget, och där en leverantör eller affärspartner bär kostnaden skall detta redovisas och godkännas innan resan genomförs. SBFs medarbetare skall vidare ej berika sig själva på företagets bekostnad, vilket omfattar såväl lösöre och fast egendom som immateriella rättigheter.

Att följa koden

Samtliga medarbetare, samt tidigare nämnda intressenter, skall följa uppförandekoden både i ord och mening. Alla har dessutom ett ansvar att tillse att Koden följs av andra, där ett särskilt ansvar vilar på ledningsnivå. I det fall någon upplever att Koden inte efterlevs skall detta rapporteras i enlighet med SBFs visselblåsarprocess till gustav.salgstrom@harvestadvokat.se.

Alla anmälningar behandlas konfidentiellt och lämpliga åtgärder kommer därefter att vidtas. Vid anmälan är det av stor vikt att det sker i god tro och att inte okynnesanmälningar förekommer. Därför är det inte heller möjligt att lämna anonyma anmälningar. Dock garanteras den konfidentialitet som tidigare nämnts, vilket omfattar anonymitet mot tredje part.