Hållbarhetsrelaterade upplysningar

2015 träffades världens ledare för att samtala om de rådande klimatutmaningarna. Länderna var eniga om att utsläpp av växthusgaser i atmosfären måste minska. Ett mål sattes om att begränsa världens uppvärmning till max 2 grader före industrialiseringen, men allra helst 1,5 grader. För att nå detta mål behöver politiker, näringsliv, organisationer och civilsamhället över ländernas gränser förändra många beteenden och gå i samma riktning. EU har satt upp ett mål om klimatneutralitet (inte släppa ut mer växthusgaser än vad atmosfären klarar) 2050 och redan 2030 reducera utsläppen med minst 55 procent jämfört med 1990. 2021 blev dessa mål bindande i form av en europeisk klimatlag (the European Climate Law).

Finansbranschen spelar en central roll i omställningen. EU har tagit fram en handlingsplan som ställer särskilda krav på branschen. Bland annat specificeras hur finansmarknadens aktörer ska redovisa sitt hållbarhetsarbete för ökad transparens och jämförbarhet.

Här kan du ta del av de hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas enligt EUs Disclosureförordning – Sustainable Financial Disclosure Regulation (SFDR). Målet är att beskriva hur vi som finansiell aktör hanterar hållbarhetsrisker och negativa konsekvenser på hållbarhet.

Hållbarhetsrisker

Hållbarhetsrisker definieras enligt EUs förordning (2019/2088) som ”en miljörelaterad, social eller bolagsstyrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på investeringens värde”.

Här kan du läsa mer om hur vi på SBF hanterar Hållbarhetsrisker.

Negativ påverkan på hållbarhet

Hållbarhetsfaktorer definieras enligt EUs förordning (2019/2088) som ”miljörelaterade, sociala och personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor”. Investeringsbeslut kan få negativa konsekvenser utifrån dessa och leda till negativ påverkan på en hållbarhet utveckling i världen.

Här kan du läsa mer om hur vi på SBF hanterar risken för negativ påverkan på hållbarhet.

Information om fondens miljömässiga och sociala egenskaper.
Bilaga II innehåller upplysningar som ska lämnas innan avtal ingås för fonden som avses i artikel 8.1, 8.2 och 8.2a i förordning (EU) 2019/2088 och artikel 6 första stycket i förordning (EU) 2020/852.

 Rapporterar i linje med en Artikel 8-fond

Fonden SBF Bostad AB (publ.). rapporterar som en Artikel 8-fond i enlighet med Disclosureförordningen. Det innebär att investeringarna i fonden främjar hållbarhet, men inte har det som mål med investeringen.

Riktlinjer och Policy

SBF följer de tio principerna i FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter – FN Global Compact, det vill säga mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.Vi stödjer även FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar, UN PRI, United Nations Principles for Responsible Investment, som lanserades 2006 som ett öppet globalt initiativ för institutionella investerare för att öka det ansvarsfulla agerandet inom ESG, Environmental, Social and Governance.

Sex principerna enligt UN PRI är:

  • Beakta miljömässiga, sociala och ägarstyrningsaspekter i investeringsanalyser och
  • beslutsprocesser
  • Vara aktiva ägare och inkludera ESG-faktorer i ägarpolicy och processer
  • Eftersträva att SBF Fonders portföljbolag ger öppen och tillräcklig rapportering om ESG-frågor
  • Verka för att PRI accepteras och implementeras av andra investerare och aktörer i
  • investeringsbranschen
  • Samarbeta med andra aktörer för att implementeringen av PRI effektiviseras
  • På årsbasis rapportera och redovisa hur arbetet med dessa ansvarsfrågor implementeras
 
Risker och riskhantering

Förutom hållbarhetsrelaterade risker utifrån miljömässiga-, sociala- och ekonomiska faktorer identifierar och hanterar SBF även bolagsstyrningsrisker och traditionella risker. Harvest advokatbyrå utgör bolagets Risk Manager för regelefterlevnad och AIFM Capital är bolagets Risk Manager, med Therese Hallenborg Ljungar som huvudansvarig. Läs mer här.

Aktivt ägarskap
Aktivt ägarskap är ett effektivt sätt att hantera hållbarhetsrisker. Det är en stor tillgång för SBF att samtliga investeringar i fonderna är fastigheter som förvaltas av det egna fastighetsbolaget.

Det ger både tillgång till god kunskap om hantverket fastigheter och potentiella hållbarhetsrisker. Närheten mellan beslut och handling samt den goda insynen i värdekedjan från investering till drift av fastigheter och kontakt med hyresgäster förenklar SBFs möjlighet att säkerställa en sund personalpolitik och bolagsstyrning.

Ersättningspolicy
Samtliga anställda i SBF-koncernen ska ha en skälig ersättning som främjar goda prestationer och beteenden. Ersättningsmodellen är förenlig med och främjar en sund riskhantering där även hållbarhetsrisker inkluderas. Att arbeta för att främja en hållbar utveckling utifrån miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer är en integrerad del av SBFs verksamhet. Löneutvecklingen baseras bland annat på anställdas bidrag till SBFs resultat varpå hållbarhetsrisker naturligt inkluderas.
För mer information, kontakta bolagets Hållbarhetschef Anette Harby

Uppförandekod – Anställda
Som anställd inom SBF-koncernen omfattas du av bolagets uppförandekod (Code of Conduct). SBFs uppförandekod beskriver de etiska riktlinjer som ligger till grund för all verksamhet, vad som förväntas av alla medarbetare och hur SBF förhåller sig till sina intressenter. Koden är ett stöd för ledare och medarbetare i deras dagliga arbete i alla SBFs intressen världen över och implementeras, där tillämpligt, i lednings- och kvalitetssystem. Till medarbetare räknas även projektanställda och konsulter. Där tillämpligt skall SBFs uppförandekod även inkludera partners samt bolag där SBF har ägarintressen. SBFs uppförandekod är uppbyggd med FN:s tio principer inom ramen för UN Global Compact som utgångspunkt.