Bolagsstyrning

SBF Bostad AB (publ) är ett publikt aktiebolag som, utifrån sin fondliknande struktur, förvaltas av SBF Fonder AB i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). SBF Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn och ansvarar för den dagliga verksamheten beträffande förvaltning och den löpande fondverksamheten.

SBF Bostad AB (publ), organisationsnummer 559056-4000, har säte i Stockholm.

VD och Styrelse

Johan Grevelius
Styrelseordförande

Tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef på Nordea Markets. Har även arbetat inom Skandiakoncernen.

Carl Adam Rosenblad 
VD och Styrelseledamot

VD och koncernchef i Concejo AB (publ). Styrelseledamot i Concejo AB (publ), Optronics Technologies AS, Christian Berner Tech Trade AB (publ) samt Platanen Group Ltd och i flertal underliggande dotterbolag

Anette Erneholm
Ledamot

CFO Arwidsro Fastighets AB, Ekonomichef Akelius Residential Property AB, Godkänd revisor Grant Thornton

Revisorer

SBF Bostads revisor utses av bolagsstämman för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse som omfattar moderbolaget och koncernen till årsstämman. Revisorerna har sitt uppdrag från, och rapporterar till, bolagsstämman och får i sitt arbete inte låta sig styras av styrelsen eller bolagsledningen. Revisorerna skall också rapportera om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Enligt SBF Bostads bolagsordning ska bolaget ha en revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. SBF Bostads revisor är KPMG AB med Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor.