Är du intresserad av att investera? Gå till sbffonder.se

Är du hyresgäst? Gå tillsbfboservice.se

SBF Bostad AB (publ) är ett publikt aktiebolag som, utifrån sin fondliknande struktur, förvaltas av SBF Management AB i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). SBF Management AB står under Finansinspektionens tillsyn och ansvarar för den dagliga verksamheten beträffande förvaltning och den löpande fondverksamheten.

SBF Bostad AB (publ), organisationsnummer 559056-4000, har säte i Stockholm.

 

VD och Styrelse

Per-Åke Eliasson
Styrelseordförande

Under drygt 25 år VD för det kommunala bostadsbolaget Tyresö Bostäder AB jämte intressebolaget och shoppingcentret Fastighets AB Tyresö Centrum. Per-Åke Eliasson är styrelseordförande i Svenska Bostadsfonden 11 AB (publ) och Svenska Bostadsfonden 12 AB (publ) samt ledamot i styrelserna för  och Svenska Bostadsfonden Institution AB

Johan Grevelius
Ledamot och VD

VD i SBF Management AB. Tidigare VD för Swedbank Robur kapitalförvaltning och innan dess VD och delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef på Nordea Markets. Har även arbetat inom Skandiakoncernen.

Martin Sersé
Ledamot 

VD i Katinla AB samt VD och ägare till Konsultbolaget Mancele AB. Tidigare CFO för Amasten Fastighets AB och VD för den Nordiska verksamheten på Fastighetsfondförvaltaren CBRE Global Investors. Martin har också arbetat inom Brunswick och SEB

Revisorer

SBF Bostads revisor utses av bolagsstämman för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse som omfattar moderbolaget och koncernen till årsstämman. Revisorerna har sitt uppdrag från, och rapporterar till, bolagsstämman och får i sitt arbete inte låta sig styras av styrelsen eller bolagsledningen. Revisorerna skall också rapportera om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Enligt SBF Bostads bolagsordning ska bolaget ha en revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. SBF Bostads revisor är KPMG AB med Mattias Lötborn som huvudansvarig revisor.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information – läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.

Den här webbplatsen använder cookies. En cookie, eller kaka, lagras på din enhet för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Om du vill ha mer information - läs om hur vi använder cookies och vår integritetspolicy.