Bolagsstyrning

SBF Bostad AB (publ) är ett publikt aktiebolag som, utifrån sin fondliknande struktur, förvaltas av SBF Fonder AB i enlighet med lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). SBF Fonder AB står under Finansinspektionens tillsyn och ansvarar för den dagliga verksamheten beträffande förvaltning och den löpande fondverksamheten.

SBF Bostad AB (publ), organisationsnummer 559056-4000, har säte i Stockholm.

VD och Styrelse

Johan Grevelius
Styrelseordförande

Tidigare VD för Swedbank Robur
kapitalförvaltning och innan dess VD och
delägare i Redeye AB. Före detta aktiechef
på Nordea Markets. 

Anette Erneholm
Ledamot

Har 20 års erfarenhet av fastighet, finans och revision. Nyckelroll vid refinansieringar. Ekonomichef i SBF Fonder. Tidigare CFO på Arwidsro samt Ekonomichef på Akelius Residential Property AB. Magister i Ekonomi från Uppsala universitet.

Johan Bergman
Ledamot

Styrelseledamot i Vectura Fastigheter AB. Tidigare VD och ordförande i Niam AB samt Vice VD i Skanska AB. Civilingenjör från KTH.

Terje Björsell
VD

Styrelseledamot I am Home AB. Tidigare fondchef i NIAM AB, Managing Partner Nordika AB samt VD I am Home AB
Civilingenjör KTH

Revisorer

SBF Bostads revisor utses av bolagsstämman för att granska bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning. Efter varje räkenskapsår ska revisorn lämna en revisionsberättelse som omfattar moderbolaget och koncernen till årsstämman. Revisorerna har sitt uppdrag från, och rapporterar till, bolagsstämman och får i sitt arbete inte låta sig styras av styrelsen eller bolagsledningen. Revisorerna skall också rapportera om någon styrelseledamot eller den verkställande direktören har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Enligt SBF Bostads bolagsordning ska bolaget ha en revisor eller ett auktoriserat revisionsbolag. SBF Bostads revisor är KPMG AB med Fredrik Westin som huvudansvarig revisor.