Regelverk

Regelefterlevnad
Harvest Advokatbyrå utgör bolagets enhet för regelefterlevnad.

Riskfunktion
AIFM Capital AB är bolagets Risk Manager, med Johan Björkholm som huvudansvarig.

Värdering av fastigheter
Bolagets fastigheter värderas varje kvartal.
Helårsvärderingen genomförs av extern värderingsman, medan halvårs- och kvartalsvärderingar genomförs av internt värderingsansvarig. I samband med ett nyförvärv genomförs alltid värdering av extern värderingsman.

EPRA NAV (Net Asset Value) värdering
SBF Bostad fastställer EPRA NAV för varje kvartal. Vid beräkning av EPRA NAV utgår bolaget från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och tillbakalagd uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier.
Vid beräkningen tas ingen hänsyn till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna. Offentliggörandet av EPRA NAV skall ske senast en månad efter utgången av aktuell period. Beräkningen kommer ej att vara föremål för extern revision/granskning.