NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 september 2021

• NAV per A-aktie uppgick per den 30 september 2021 till 15 100 kronor. 

• Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 september 2021 till 2,793 miljarder kronor. 

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna. 

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 29 oktober2021. 

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning. 

”Vi kan konstatera att NAV-utvecklingen var synnerligen god under kvartalet med en ökning av NAV med drygt 14 procent. Detta inkluderar värdeökning med cirka 7 procent efter externa värderingar av hela fastighetsportföljen. 

I detta nu pågår nyemission i SBF Bostad, med sista teckningsdag den 12 november 2021. Vår fortsatta målsättning är att utöka beståndet av hyresfastigheter i tillväxtområden och det är vår bedömning att vi kommer att kunna bibehålla den goda utvecklingen och att marknaden för detta segment fortsätter att vara stark”, säger VD Johan Grevelius. 

Fullständig information om den pågående nyemissionen, till teckningskurs 13 000 per A-aktie, hittar ni på www.sbfbostad.se. 

Förvaltarrapport för kvartal 3/2021 bifogas detta meddelande. 

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se 

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra 

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen 

den 29 oktober 2021 kl. 09.15. 

SBF Bostad Press 211029 NAV per 210930 (PDF)

• SBF Bostad Förvaltarrapport kvartal 3 2021 (PDF)