Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

                    Perioden januari – september 2021

 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 2 793 000 KSEK (1 148 750)
 • Hyresintäkterna ökade med 74% till 110 617 KSEK (63 554)
 • Driftnettot ökade med 88% till 67 851 KSEK (36 174)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 292 151 KSEK (26 067)
 • periodens Resultat per A-aktie uppgick till 3 228 KRonor (409)
 • epra NRV PER A-AKTIE 15 100 KRONOR (11 024)
 • Utdelning med 300 kronor per a-aktie utbetald enligt stämmobeslut 20 april 2021
 • AKTIESPLIT 5:1 PER 22 FEBRUARI 2021.

Kvartalet juli – september 2021

 • HYRESINTÄKTERNA ÖKADE MED 75% TILL 38 388 KSEK (21 898)
 • DRIFTNETTOT ÖKADE MED 97% TILL 25 690 KSEK (12 997)
 • PERIODENS RESULTAT EFTER SKATT UPPGICK TILL 164 490 KSEK (6 596)
 • PERIODENS RESULTAT PER A-AKTIE UPPGICK TILL 1 607 SEK (97)

Med ”Bolaget” eller ”SBF Bostad” avses SBF Bostad AB (publ) med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic AIF. Aktierna har ISIN-nummer SE0008213326. Aktien handlas under kortnamnet SBFBO A.

Allmänt om verksamheten

SBF Bostad skall äga och förvalta bostadshyresfastigheter och är uppsatt att fungera som en fastighetsfond i enlighet med lagen om alternativa investeringsfonder, LAIF. SBF Bostad förvaltas av SBF Management AB, som är en godkänd förvaltare av AIF-fonder och står under Finansinspektionens tillsyn.

Den 30 september 2021 ägde SBF Bostad, genom helägda dotterbolag, 70 fastigheter med 1 764 lägenheter och 178 lokaler, uppgående till en totalyta om 137 860 kvadratmeter. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Borås, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Trelleborg, Ystad och Åstorp.

Väsentliga händelser under perioden

Under året har SBF Bostad genomfört två nyemissioner av A-aktier som totalt inbringat 198 859 KSEK samt en emission av stamaktier som inbringade 500 KSEK. Totalt har Bolaget tagit in 877 838 KSEK i kapital exklusive stamaktier sedan starten. Den 22 februari genomfördes en aktiesplit 5:1 av A-aktien.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

Efter periodens slut har Bolaget tecknat avtal om förvärv av en fastighet i Skellefteå till ett fastighetsvärde om 22 500 KSEK och en fastighet i Vetlanda till ett överenskommet fastighetsvärde om 60 500 KSEK. Fastigheterna som förvärvades i Malmö har refinansierats med SBAB och finansieringen från säljaren har betalats av. Bolaget har under oktober förvärvat 32 egna A-aktier till ett värde av 410 KSEK. Totalt innehar Bolaget 37 egna A-aktier. Bolaget genomför under oktober – december en nyemission om maximalt 10 000 A-aktier till en teckningskurs om 13 000 SEK. Bolagets styrelse har även beslutat att sondera marknaden för riktad nyemission om maximalt 11 000 A-aktier till en teckningskurs om 13 000 SEK.

Kommande information

Bokslutskommuniké 2021                                              2022-02-28

kommentar från vd

”SBF Bostad fortsätter att växa och fastighetsbeståndet har nu nått ett värde på knappt 2,8 miljarder kronor (1,1 Mdr). Bolaget har under det tredje kvartalet fortsatt med sina värdehöjande investeringar och ser en god potential att fortsätta med detta även under 2022. Vi fortsätter att förbättra vår överskottsgrad och har under de nio första månaderna nått 61,3% (56,9%). Detta beror på ett gediget arbeta av vår egen förvaltningsorganisation men också en ökad förvaltningsvolym som ger oss ytterligare skalfördelar.

Då prisbilden på hyresfastigheter stigit kraftigt valde bolaget att genomföra en oberoende fastighetsvärdering i kvartal 3 för att säkerställa ett rättvisande EPRA NRV. Värdeökningarna var omfattande under kvartal 3, och uppgick till totalt 193 Mkr, inkluderande våra egna värdehöjande åtgärder. Sammantaget resulterade detta till att EPRA NRV per aktie ökade till 15 100 kr/aktie. Under året har Bolaget även delat ut 300 kr/aktie i utdelning vilket följer Bolagets målsättning. Bolaget har för avsikt att genomföra ännu en oberoende värdering av beståndet per den 31 december 2021.

Efter periodens utgång har Bolaget genomfört en nyemission som tillförde Bolaget 130 Mkr i kapital. Emissionen blev övertecknad. Emissionen är ännu inte registrerad hos Bolagsverket men SBF Bostad har efter denna emission en total förvärvskapacitet som överstiger 500 Mkr. Det är vår förhoppning att innan årsskiftet kunna genomföra ytterligare fastighetsförvärv.

Hyresbostäder fortsätter att vara en attraktiv tillgång att investera i. Konkurrensen om objekten ökar. SBF Bostad har, via SBF Management, varit i marknaden sedan 2003 vilket gör att vi har ett brett kontaktnät i landet som kan förse oss med intressanta objekt. I en stark marknad gäller det att vara selektiv och använda alla de upparbetade kontakter som finns. För ett bolag som enbart arbetat med hyresbostäder i snart 20 år finns dessa kontakter. Jag ser med tillförsikt fram mot ett bra kvartal 4 för oss aktieägare.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Carl Adam Rosenblad, VD för SBF Management AB, kan kontaktas via ca.rosenblad@sbffonder.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 30 november 2021, kl. 08.15.