Delårsrapport 1 januari – 30 september 2022

 • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades till 3 550 610 KSEK (2 793 000).
   
 • Hyresintäkterna ökade med 36,6% till 151 073 KSEK (110 617).
   
 • Driftnettot ökade med 35,6% till 92 035 KSEK (67 851).
   
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -137 262 KSEK (292 151).
   
 • Periodens resultat per A- samt B-aktie uppgick till -1 045 SEK (3 228).
   
 • NAV per A- och B-aktie uppgick till 12 800 SEK (15 100). 
   
 • Utdelning med 350 SEK per A-aktie utbetald enligt stämmobeslut.

Samtliga värden i jämförelse med perioden 1 januari till 30 september 2021.
 

Med ”Bolaget” eller ”SBF Bostad” avses SBF Bostad AB (publ) med organisationsnummer 559056-4000. Aktien är noterad på NGM Nordic AIF. A-aktierna har ISIN-nummer SE0015657622 och handlas under kortnamnet SBFBO A.B-aktierna har ISIN-nummer SE0017565344 och handlas under kortnamnet SBFBO B.
 

Allmänt om verksamheten

SBF Bostad AB är ett aktiebolag som utifrån sin fondliknande struktur kategoriseras som en alternativ investeringsfond (AIF) enligt lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) och erbjuder direktinvesteringar i svenska bostadshyresfastigheter.

Per den 30 september 2022 ägde SBF Bostad genom helägda dotterbolag 95 fastigheter med 2 422 lägenheter och 199 lokaler med en totalyta om 190 041 kvm. Fastigheterna är belägna i Borgholm, Borås, Helsingborg, Huskvarna, Hörby, Kalmar, Karlskrona, Laholm, Malmö, Osby, Skellefteå, Skövde, Staffanstorp, Tranås, Trelleborg, Ystad, Årjäng och Åstorp. SBF Bostad AB förvaltas av SBF Fonder AB, som står under Finansinspektionens tillsyn. SBF Fonder AB har förvaltat fastighetsfonder sedan 2004 och förvaltar idag, utöver SBF Bostad, ytterligare en AIF-fond vilka tillsammans äger cirka 3 800 lägenheter på 18 orter till ett värde motsvarande cirka 5,4 miljarder kronor.

Sedan den 25 juli 2016 är SBF Bostad noterad på NGM Nordic AIF och A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A och B-aktien under kortnamnet SBFBO B. Bolaget har sedan start genomfört totalt 19 nyemissioner som tillfört cirka 1 346 miljoner kronor i investerarkapital.
 

Väsentliga händelser under perioden

På extra bolagsstämma den 29 mars 2022 fattades beslut om ändring av bolagsordning, som innebär införande av nytt aktieslag av serie B, som har noterats på NGM Nordic AIF. Under perioden har SBF Bostad genomfört två nyemissioner av B-aktier som har registrerats av Bolagsverket under perioden. Emissionerna inbringade 204 343 KSEK varav emission av stamaktier inbringade 1 000 KSEK. Totalt har fonden tagit in 1 345 823 KSEK i kapital sedan start. Under perioden har fonden förvärvat 26 fastigheter belägna i Helsingborg, Kalmar, Skellefteå, Tranås och Årjäng med en uthyrningsbar yta om 51 464 kvm samt sålt en fastighet i Skellefteå med en uthyrningsbar yta på 270 kvm. I början på juni 2022 inleddes återköp av egna A-aktier vilket pressmeddelades den 7 juni. Totalt har 269 st A-aktier återköpts till och med den 30 september 2022.
 

Händelser efter periodens utgång

Efter periodens slut har Bolaget återköpt ytterligare 790 st A-aktier. Totalt antal återköpta A-aktier uppgår till 1 059 st. Styrelsen har fattat beslut om nyemission i aktier av serie B. Teckningsperioden är 1-25 november 2022.
 

Kommande information

Bokslutskommuniké 2022                                         2023-02-23

Årsredovisning 2022                                                  2023-04-27

Halvårsrapport 2023                                                  2023-08-31

kommentar från vd

”Den svenska fastighetsmarknaden har påverkats kraftigt av det förändrade ekonomiska läge och finansiella klimat som vi befinner oss i just nu. Oavsett om man hyr eller äger en bostad eller fastighet påverkas man av inflation, högre räntor och högre energipriser.

Även om Sverige må vara på väg in en lågkonjunktur, med sjunkande konsumtion och ekonomiska utmaningar så betalar folk sin hyra. SBFs styrka är vår långsiktighet och kvaliteten på fondens tillgångar, med obefintlig vakans och säkra hyresintäkter. Vidare har vi med vår egen personal en djup fastighetskunskap som byggts upp i bolaget under 20 års tid. Våra erfarna förvaltare arbetar ständigt med kostnadssänkande och energibesparande åtgärder, vilket kontinuerligt skapar mervärde åt både investerare och hyresgäster. Vidare arbetar SBF Bostad uteslutande med traditionell bankfinansiering, med pant i fastighet. Vi har långsiktiga och välfungerande bankkontakter och en diversifierad låneportfölj.

Sedan starten har SBF Bostad avkastat över 42%. I det ryms en nedgång om drygt 12% det senaste året, främst drivet av något högre direktavkastningskrav samt högre kostnadsantaganden. Fastigheter är en långsiktig investering som skall generera god, riskjusterad avkastning över tid. Under resans gång kommer de, precis som andra tillgångsslag, att röra sig mellan både toppar och dalar. Sammantaget gör våra säkra kassaflöden, vår erfarna förvaltningsorganisation och våra väletablerade bankkontakter att SBF kan stå stadigt även när det blåser i omvärlden. Fastigheter är ett maraton, inte ett sprintlopp.”

För ytterligare information, vänligen kontakta Carl Adam Rosenblad, VD och ledamot i SBF Bostad AB (publ), ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Anette Harby, Kommunikationschef i SBF Fonder AB, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076 628 21 92.

Mer information om bolaget och fonden finns på bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 30 november 2022, kl. 13.35.