EXTRA BOLAGSSTÄMMA i SBF Bostad ab (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma måndagen den 15 februari 2021. I syfte att motverka spridningen av det virus som orsakar Covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras genom förhandsröstning (s.k. poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Bolagsstämman kommer därför att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Deltagande m.m.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska

– dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 5 februari 2021 samt

– dels ha avgett sin poströst enligt anvisningar under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Bolaget tillhanda senast fredagen den 12 februari 2021.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste hos förvaltaren begära att föras in i aktieboken hos Euroclear Sweden AB för att kunna delta i bolagsstämman (rösträttsregistrering). Som anges ovan måste förvaltaren ha genomfört rösträttsregistreringen hos Euroclear Sweden AB senast tisdagen den 9 februari 2021. Aktieägare måste därför kontakta sin förvaltare i god tid före denna dag och rösträttsregistrera sina aktier i enlighet med förvaltarens instruktioner.

Poströstning

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.sbfbostad.se. Det ifyllda formuläret måste vara SBF Bostad tillhanda senast fredagen den 12 februari 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till SBF Bostad AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till kirsi.siegfrids@sbffonder.se. Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktens giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos Bolaget och på Bolagets webbplats www.sbfbostad.se. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Aktieägare har inför stämman rätt att begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till SBF Bostad AB (publ), ”Extra bolagsstämma”, Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm eller via e-post till kirsi.siegfrids@sbffonder.se, senast fredagen den 5 februari 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Bolaget och på www.sbfbostad.se, onsdagen den 10 februari 2021. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Val av en justeringsperson
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Beslut om uppdelning av aktier (s.k. aktiesplit)
 7. Beslut om ändring av bolagsordning
 8. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Beslutsförslag

Punkt 1:

Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Per-Åke Eliasson väljs till ordförande på stämman eller, vid dennes förhinder, den som styrelsen istället anvisar.

Punkt 2:

Till person att jämte ordföranden justera protokollet föreslås VD Johan Grevelius, som kommer att representera den största aktieägaren, eller, vid hans förhinder, den som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 3:

Den röstlängd som föreslås godkänd under punkt 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av stämmans ordförande, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som kontrollerats och tillstyrkts av justeringspersonen.

Punkt 6:

Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) så att varje befintlig aktie i bolaget delas upp i fem aktier av samma slag (aktiesplit 5:1). Den föreslagna aktieuppdelningen innebär att kvotvärdet för såväl stamaktier (AK) som aktier av serie A (AKA) ändras från 200 kronor till 40 kronor.

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att bestämma avstämningsdag för uppdelningen för verkställande hos Euroclear Sweden AB, vilken dock inte får infalla före den tidpunkt då beslutet om uppdelning registrerats hos Bolagsverket. Styrelsen föreslår att stämman även bemyndigar styrelsen att bestämma sista dag för handel före uppdelning och första dag för handel efter uppdelning och koordinera

detta med NGM Nordic AIF, där aktien AKA är noterad. Beslutet är villkorat av att stämman även fattar beslut om ändring av bolagsordningen enligt punkt 7.

Punkt 7:

Med anledning av att ovanstående förslag till uppdelning av aktier förutsätter ändring av bolagsordningen föreslår styrelsen att stämman beslutar om ändring av gränserna för antal aktier i § 5 i Bolagets bolagsordning i enlighet med följande:

Nuvarande lydelse:

§ 5. Antal aktier – Antalet aktier ska vara lägst 8 750 och högst 35 000.

Föreslagen lydelse:

§ 5. Antal Aktier – Antalet aktier ska vara lägst 43 750 och högst 175 000.

Styrelsen föreslår även följande redaktionella ändringar i Bolagets bolagsordning av § 1 och punkt 4 i § 14:

§ 1. Firma – att ordet ”Firma” ändras till ordet ”Företagsnamn”.

§ 14 punkt 4 – att ordet ”justeringsmän” ändras till ordet ”protokolljusterare”.

I syfte att underlätta genomförande av bolagsstämma föreslår styrelsen att det införs en bestämmelse om s.k. föranmälan i bolagsordningen som innebär att aktieägare för att få delta i bolagsstämma ska föranmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Förslaget innebär således att det införs ett nytt andra stycke i § 13 i bolagsordningen med följande lydelse:

”Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma skall anmäla sitt deltagande till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Om kallelsen inte anger någon sista dag för anmälan, är anmälan inte krav för att delta i stämman.

Punkt 8:

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla:

 • Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 • Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
 • Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 • Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2021.
 • Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktie, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.

Bemyndigandet ersätter det bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A som beslutades på årsstämman 2020.

Majoritetskrav

Besluten enligt § 7 och § 8 ovan förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Stämmohandlingar

Kallelse samt fullmaktsformulär och styrelsens redogörelse tillsammans med revisorns yttrande över redogörelsen kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se, under minst tre veckor innan stämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Aktier

Antal röster uppgår till 37 994 fördelat på 12 994 aktier av serie A med en 1 röst per aktie och 2 500 stamaktier med 10 röster per aktie.

____________________

Stockholm i januari 2021

SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande torsdagen den 14 januari 2021 kl. 11.45.