Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under november 2022 nyemission till privata och professionella investerare av aktier i serie B. Totalt har 268 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i december 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 3 430 400 kronor.

Per den 30 december 2022 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 166 468, varav 50 000 aktier utgör stamaktier, 102 190 A-aktier och 14 278 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 616 468 varav stamaktier motsvarar 500 000 röster, A-aktier 102 190 röster och B-aktier 14 278 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets webbplats, www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 december 2022 kl. 10:45.