Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under juni 2022 nyemission till privata och professionella investerare av aktier av serie B. Totalt har 1 984 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i juli 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 28 966 400 kronor.

Per den 29 juli 2022 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 166 200, varav 50 000 aktier utgör stamaktier, 102 190 A-aktier och 14 010 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 616 200 varav stamaktier motsvarar 500 000 röster, A-aktier 102 190 röster och B-aktier 14 010 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 juli 2022 kl. 08.20.