Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under april 2022 nyemission till privata och professionella investerare av det nya aktieslaget av serie B. Totalt har 12 026 nya B-aktier registrerats hos Bolagsverket i maj 2022. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 174 377 000 kronor. Bolaget har också genomfört en riktad nyemission av stamaktier till SBF Fonder AB. I maj har 25 000 nya stamaktier registrerats hos Bolagsverket till en emissionslikvid uppgående till 1 000 000 kronor.

Per den 31 maj 2022 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 164 216, varav 50 000 aktier utgör stamaktier, 102 190 A-aktier och 12 026 B-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 614 216 varav stamaktier motsvarar 500 000 röster, A-aktier 102 190 röster och B-aktier 12 026 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 31 maj 2022 kl. 08.20.