Förändring av antalet aktier och röster i SBF Bostad AB (publ)

SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under oktober-december 2021 nyemission till privata och professionella investerare samt en riktad nyemission enligt tidigare offentliggjorda pressmeddelanden. Totalt har 20 276 nya A-aktier registrerats hos Bolagsverket i december 2021. Den sammanlagda emissionslikviden uppgick till 263 588 000 kronor.

Per den 30 december 2021 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 127 190, varav 25 000 aktier utgör stamaktier och 102 190 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 352 190 varav stamaktier motsvarar 250 000 röster och A-aktier 102 190 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets vd Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 30 december 2021 kl. 08.10.