Förändringar av antalet aktier och röster i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) (”Bolaget”) genomförde under februari 2019 nyemission riktad till privata och professionella investerare och i emissionen tecknades 1 619 A-aktier som inbringande totalt ca 84 miljoner kronor. Emissionen genomfördes med stöd av bemyndigande av årsstämman den 24 maj 2018.

Per den 29 mars 2019 uppgår det totala antalet aktier i Bolaget till 9 734, varav 2 500 aktier utgör stamaktier och 7 234 A-aktier. Det totala antalet röster i Bolaget uppgår till 32 234, varav stamaktier motsvarar 25 000 röster och A-aktier 7 234 röster.

Totalt har de emissioner som genomförts, tillfört Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) cirka 369 miljoner kronor och förvärv av fastigheter fortsätter enligt tidigare plan. Idag innehar Bolaget fastighetsbestånd i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar, Huskvarna och Skellefteå.

För ytterligare information, vänligen kontakta Bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076–148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se.

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen

den 29 mars 2019, kl. 08.20.