Information om process för omvandling av A-aktier till B-aktier samt inlösen av A-aktier

Styrelsen för SBF Bostad AB (publ), ”Bolaget”, har beslutat att informera om kommande process och tidplan gällande tidigare kommunicerad möjlighet att delta i en inlösenprocess under 2023 för A-aktieägare samt den rättighet som följer av bolagsordningen att omvandla A-aktier till B-aktier. Bolaget kommer med anledning av detta att initiera ett anmälningsförfarande.

Avsikten med erbjudandet är att, i linje med tidigare emissionsprospekt och gällande bolagsordning, ge investerare möjlighet att lösa in sina A-aktier och samtidigt erbjuda aktieägarna möjlighet omvandla sina A-aktier till B-aktier. Som B-aktieägare har investeraren fortsatt möjlighet att äga hyresfastigheter på attraktiva orter i Sverige men till flexiblare villkor i form av möjlighet till årlig inlösenprocess med start 2024. För A-aktien erbjuds möjligheten till inlösenprocess var femte år.

Med anledning av detta erbjudande har Bolaget upprättat en informationshandling. Denna bifogas pressmeddelandet och finns tillgänglig på Bolagets hemsida tillsammans med övrig information och i form av tidigare prospekt och annan finansiell information.

Nedan följer kort information om erbjudandet till A-aktieägare:

Generell information

 • Erbjudandet riktar sig till innehavare av A-aktier i Bolaget
 • Anmälningsperiod: 13 mars – 31 mars 2023
 • Beslut om genomförande av omvandling samt fortsatt inlösenprocess sker under april 2023
 • Bolaget initierar ett anmälningsförfarande, och erbjudandet distribueras av den bank eller depåinstitut där aktien förvaras. I de fall aktien förvaras på en värdepappersdepå (VP-konto) distribueras informationen via post
 • Hagberg & Aneborn Fondkomission AB är ombud för Bolaget avseende all praktisk hantering av erbjudandet

Omvandling av A-aktier till B-aktier

 • Innehavare av A-aktier i Bolaget erbjuds att frivilligt omvandla sina A-aktier till B-aktier
 • För varje (1) A-aktie i Bolaget erhålls (1) B-aktie
 • Möjlighet till årlig inlösenprocess från och med 2024
 • B-aktien har motsvarande rättigheter som A-aktien
 • Anmälan är bindande

Inlösen av A-aktier

 • Innehavare av A-aktier i Bolaget erbjuds att frivilligt lösa in sina A-aktier.
 • För varje (1) A-aktie i Bolaget erhålls ett (1) inlösenbelopp
 • Inlösenbelopp fastställs vid inlösentidpunkten
 • A-aktien spärras i upp till tolv (12) månader från det att anmälningsperioden löpt ut till dess att hela inlösenprocessen genomförts
 • Anmälan är bindande

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.