Kallelse till årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Aktieägarna i SBF Bostad AB (publ), org. nr. 559056-4000, (”Bolaget”) kallas till årsstämma i Bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 41 A, Stockholm, onsdagen den 20 april 2022 kl. 10.00.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i bolagsstämman har den aktieägare som dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för Bolaget per fredagen den 8 april 2022, dels anmäler sitt deltagande på stämman till Bolaget senast den 13 april 2022. Anmälan kan göras per e-post till kirsi.siegfrids@sbffonder.se eller skriftligen till SBF Bostad AB (publ), Birger Jarlsgatan 41 A, 111 45 Stockholm. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Förvaltarregistrerade aktier

För att ha rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 8 april 2022. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts av förvaltaren senast den 12 april 2022 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

Aktieägare som ska företrädas av ombud måste utfärda skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person måste bestyrkt kopia av gällande registreringsbevis för den juridiska personen (eller motsvarande handling för utländsk juridisk person) bifogas fullmakten. Fullmakten får ha en giltighetstid om högst fem år.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängden
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justerare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 11. Förslag till beslut om ”Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag”
 12. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 13. Fastställande av arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag
 14. Fastställande av arvode åt Bolagets revisor
 15. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman
 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och styrelsesuppleanter
 17. Val av revisor
 18. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner
 19. Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
 20. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 9: Styrelsen föreslår att vinstutdelning om 350 kronor lämnas per aktie av serie A och att ingen utdelning lämnas till stamaktie, samt att kvarvarande medel balanseras i ny räkning. För fullständig information hänvisas till årsredovisningen för 2021. Fredagen den 22 april 2022 föreslås som avstämningsdag för utdelning. Om stämman beslutar enligt förslaget beräknas utbetalning ske genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 april 2022.

Punkt 11: Bolaget har inga anställda, utan förvaltas av SBF Fonder AB. Mot bakgrund därav föreslås Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag att lyda; ”Utöver av stämman beslutat styrelsearvode till styrelsens oberoende ledamot, utgår ingen ersättning varken till verkställande direktören eller andra personer.”

Punkt 12: Godkännande av ersättningsrapport. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om godkännande av styrelsens rapport enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen.

Punkt 13 och 14: SBF Fonder AB föreslår att arvode om 180 000 (etthundraåttiotusen) kronor per år ska utgå till oberoende ledamot Johan Grevelius och att inget arvode ska utgå till övriga ledamöter. Styrelsen föreslår vidare att arvode till revisorer ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 15 och 16: SBF Fonder AB föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter utan suppleant och föreslår omval av ordinarie ledamot Johan Grevelius samt nyval av Carl Adam Rosenblad (VD i SBF Fonder AB) samt Anette Erneholm (Ekonomichef i koncernen). Johan Grevelius föreslås väljas till styrelsens ordförande och avgår som VD i Bolaget. Carl Adam Rosenblad har utsetts att efterträda Johan Grevelius som VD i samband med årsstämman.

Punkt 17: Styrelsen föreslår omval av KPMG AB som Bolagets revisor och KPMG AB har meddelat att Mattias Lötborn utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 18: Styrelsen föreslår att styrelsen bemyndigas att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kunna besluta om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner i Bolaget mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner som ryms inom bolagsordningens gränser. Emissioner enligt bemyndigandet ska ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa Bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till Bolaget.

Punkt 19: Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier av serie A och av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor ska gälla:

 • Förvärv och överlåtelse av aktier av serie A och B får ske på NGM Nordic AIF till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet.
 • Förvärv får ske av högst så många aktier av serie A och B att Bolaget efter varje förvärv innehar högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget.
 • Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier av serie A och B som Bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 • Vid överlåtelse på annat sätt än på NGM Nordic AIF ska priset fastställas så att det inte understiger vad som är marknadsmässigt, varvid dock en marknadsmässig rabatt i förhållande till börskurs får tillämpas. Betalning för överlåtna aktier ska erläggas kontant, genom apport eller kvittning av fordran mot Bolaget eller på villkor enligt 2 kap. 5 § aktiebolagslagen.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2023.
 • Syftet med bemyndigandet till återköp är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen och därigenom skapa ökat värde för bolagets aktie, samt att ge styrelsen möjlighet att överlåta aktier i samband med finansiering av eventuella fastighets- och företagsförvärv genom betalning med Bolagets egna aktier.
 • Beslutet vad avser aktier av serie B ska vara villkorat av att en extra bolagsstämma den 29 mars 2022 beslutar att ändra bolagsordningen och införa aktier av serie B och att aktier av serie B tas upp till handel på NGM Nordic AIF.

Majoritetskrav

För giltigt beslut i punkterna 18 och 19 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Stämmohandlingar

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2021, fullständiga förslag till beslut samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets webbplats, www.sbfbostad.se, under minst tre veckor innan stämman och dagen för stämman samt på årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Övrigt

Det totala antalet aktier vid tidpunkten för kallelsen är 127 190, varav 25 000 stamaktier med 10 röster per aktie och 102 190 A-aktier med 1 röst per aktie. Det totala antalet röster är 352 190. Bolaget innehar

____________________

Stockholm i mars 2022

SBF Bostad AB (publ)

Styrelsen

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 21 mars 2022 kl. 08.22.