Kommuniké från årsstämma den 29 maj 2023 i SBF Bostad AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) (”Bolaget”) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut.

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för Bolaget. Årets resultat ska disponeras i enlighet med förslaget i årsredovisningen, vilket innebär att ingen vinstutdelning lämnas och kvarvarande medel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse, revisor och arvoden

För tiden intill slutet av nästa årsstämma 2024 beslutade stämman att välja om Johan Grevelius (ordförande) och Anette Erneholm. Med anledning av att Carl Adam Rosenblad meddelade att han avgår som styrelseledamot i Bolaget beslutade stämman, enligt nytt förslag som presenterades på stämman, att välja Johan Bergman till ny styrelseledamot. Carl Adam Rosenblad kvarstår som vd i Bolaget.

Johan Bergman har lång erfarenhet från arbete med fastighetsfonder, bland annat från ledande befattningar på Skanska och Niam. Johan Bergman är sedan början av 2023 arbetande styrelseordförande för SBF Fonder AB.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor och Mattias Lötborn som fortsatt huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med 180 000 kronor till styrelsens ordförande och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Bemyndiganden

Årsstämman beslutade att bemyndiga styrelsen dels att besluta om ökning av aktiekapital i enlighet med angivna villkor i § 18 i kallelsen, dels att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att skapa likviditet i bolaget enligt angivna villkor i § 19 i kallelsen.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF. A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A, samt B-aktien under kortnamnet SBFBO B.

För ytterligare information
Vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenbladh@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.