Kommuniké från årsstämma i SBF Bostad AB (publ)

Vid dagens årsstämma i SBF Bostad AB (publ) i Stockholm fattades följande huvudsakliga beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för bolaget samt att vinstutdelning om 350 kronor lämnas per aktie av serie A, att ingen utdelning lämnas till stamaktierna, och att kvarvarande medel skall balanseras i ny räkning. Fredagen den 22 april 2022 är avstämningsdag för utdelningen och utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 april 2022.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse, revisor och arvoden

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutade stämman om omval av Johan Grevelius till ordinarie styrelseledamot och till ny styrelseordförande. Till nya ordinarie styrelseledamöter valdes Carl Adam Rosenblad, vd i SBF Fonder AB och Anette Erneholm, ekonomichef i SBF-koncernen.

KPMG AB omvaldes som bolagets revisor. KPMG AB har meddelat att Mattias Lötborn fortsättningsvis är utsedd till huvudansvarig revisor.

Stämman beslutade att arvode skall utgå med 180 000 kronor till styrelsens oberoende ledamot (ordförande) och att inget arvode skall utgå till övriga ledamöter.

Bemyndiganden

Årsstämman fattade beslut om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om ökning av aktiekapital enligt § 18 i kallelsen samt om bemyndigande till styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier i syfte att skapa likviditet i bolaget enligt § 19 i kallelsen.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

Carl Adam Rosenblad tar över posten som vd efter Johan Grevelius

Enligt tidigare offentliggöranden, har styrelsens på efterföljande konstituerande styrelsemöte utsett Carl Adam Rosenblad att efterträda Johan Grevelius som vd i SBF Bostad AB (publ). Johan Grevelius har enligt ovan valts till styrelsens ordförande.

Carl Adam Rosenblad, vd även i SBF Fonder AB (f.d. SBF Management AB) ser fram emot att utveckla bolaget vidare och att utöka portföljen av hyresfastigheter. Under 2021 inbringade genomförda nyemissioner drygt 460 miljoner kronor. Det resta kapitalet har i sin helhet investerats i nya fastighetsbestånd och idag uppgår fastighetsvärdet i SBF Bostad AB (publ) till cirka 3,6 miljarder kronor.

”Vår målsättning är att fortsätta ta in nytt kapital och utöka fastighetsbeståndet på väl valda tillväxtorter i Sverige. Som ett led i bolagets utveckling, har nytt aktieslag av serie B införts och den första nyemissionen pågår med teckningstid tom

den 22 april 2022. Den nya aktien av serie B ökar flexibiliteten för våra investerare som har möjligheten till årlig inlösen fr.o.m 2024. Ägare av aktier av serie A kommer att erbjudas möjlighet till omvandling till aktier av serie B, eller inlösen, under 2023”, säger Carl Adam Rosenblad.

SBF Bostad AB (publ) är noterat på NGM Nordic AIF. A-aktien handlas under kortnamnet SBFBO A. Den nya B-aktien kommer att handlas under kortnamnet SBFBO B, med första beräknade handelsdag den 24 maj 2022.

För ytterligare information kan ni besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se eller kontakta bolagets

vd Carl Adam Rosenblad ca.rosenblad@sbffonder.se  mobil +46 (0)70 811 65 50.