Kommuniké från extra bolagsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ)den 13 december 2016.

Vid extra bolagsstämma i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) beslutades idag:

  • Bolagsstämman beslutade att ge styrelsen i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) bemyndigande att fatta beslut om nyemission.

Bemyndigandet innebär att styrelsen, fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kan besluta om ökning av aktiekapitalet genom nyemission av A-aktier i bolaget mot kontant betalning. Nyemissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal A-aktier som ryms inom bolagsordningens gränser och skall ske till marknadsmässiga villkor. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan, skall vara att säkerställa bolagets framtida finansiering och/eller attrahera nya ägare till bolaget.

Enligt tidigare pressmeddelande är det emissionskapital som tillfördes i juli 2016 i stort fullinvesterat. Därför är styrelsens avsikt att genomföra nästa nyemission i enlighet med prospektet och därigenom tillföra bolaget kapital för att förvärva ytterligare fastigheter.

Samtliga beslut på stämman fattades enhälligt.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Lars Swahn, lars.swahn@svenskabostadsfonden.se, telefon 08 – 667 10 50, eller besök bolagets hemsida www.svenskabostadfonden.se/sbf14.

Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) offentliggör ovanstående information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden och/eller svensk lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 december 2016, kl. 11.30.