NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2021

Styrelsen i SBF Bostad AB (publ) har beslutat att publicera NAV kvartalsvis för att öka informationsgivningen till bolagets aktieägare.

  • NAV per A-aktie uppgick per den 30 juni 2021 till 13 200 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2021 till 2 173 miljarder kronor.

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 30 juli 2021. Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

”Vi kan konstatera att NAV-utvecklingen var synnerligen god under kvartal två med en ökning av NAV med 5,5 procent. Detta inkluderar den utdelning på 300 kr per A-aktie som avskilts och distribuerats till aktieägarna. Fonden är nu åter fullinvesterad efter förvärven i Åstorp och Malmö som skett under juni och juli.Vår bedömning är att vi kommer kunna bibehålla den goda utvecklingen under hela året då efterfrågan på våra tillgångar, hyresfastigheter i tillväxtområden, fortsätter att vara stark.”sager VD Johan Grevelius.

Förvaltarrapport för kvartal 2 för 2021 bifogas detta meddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 30 juli 20201 kl. 08.20.