NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2020

  • NAV per A-aktie uppgick per den 31 december 2020 till 59 800 kronor
  • Totalavkastningen under 2020 blev 12,7 %
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2021 till knappt 2 miljarder kronor

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Vid NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 29 januari 2021. Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

“SBF Bostad fortsätter att utvecklas väl. Under perioden har vi fortsatt att investera i befintliga fastigheter vilket har gett utslag i värderingarna för 2020. Hyresfastigheter har, trots övriga utmaningar i samhället, visat på en fortsatt god värdeutveckling då effekterna av Covid-19 varit mycket begränsade. Tillgångsslaget hyresfastigheter har även denna gång visat sig stabilt, tryggt och förutsägbart i en osäker och volatil omvärld. Vår väldiversifierade fastighetsportfölj kommer efter tillträde av offentliggjorda förvärv att ha ett värde uppgående till cirka 2,1 miljarder kronor med ett fastighetsbestånd på fjorton orter i Sverige.

Totalavkastningen under 2020 var 12,7 %, med återlagd utdelning, vilket vi är stolta och glada över. SBF Bostad har som målsättning att leverera en totalavkastning på 6-9 % per år. En avkastning i det intervallet skall ge Dig som investerare en stabil real avkastning i ett tillgångsslag, hyresbostäder, som historiskt har visat sig generera hög avkastning till låg risk. Vi ser med tillförsikt fram emot 2021”, säger VD Johan Grevelius.

Förvaltarrapport för kvartal 4/2020 bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Johan Grevelius, johan.grevelius@sbffonder.se, mobil 070 851 85 00, eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande fredagen den 29 januari 2021, kl. 09.30.