NAV per A-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2022

  • NAV per A-aktie uppgick per den 31 mars 2022 till 14 970 kronor
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2022 till 3,007 miljarder kronor*

*Den första 1 april har fastighetsbestånd, med ett marknadsvärde uppgående till ca 650 miljoner kronor, tillträtts i Tranås och Årjäng.

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning och lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 28 april 2022.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller besök bolagets hemsida www.sbfbostad.se

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 28 april 2022 kl. 17.40.