NAV per A-aktie i Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) per den 31 december 2018.

  • Nettoandelsvärde, NAV, för en A-aktie uppgick per den 31 december 2018 till 51 334 kronor.
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 december 2018 till 479,2 miljoner kronor.

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna samt eventuell vinstdelning, dividerat med totalt antal utestående A-aktier.

Vid NAV-beräkningen har hänsyn inte tagits till eventuella transaktionskostnader och skatteeffekter som kan uppstå vid en eventuell försäljning av tillgångarna.

NAV per A-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 31 januari 2019.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Daniel Gorosch, daniel.gorosch@svenskabostadsfonden.se, mobil 076 148 51 03, eller besök bolagets hemsida www.sbf14.se

Denna information är sådan information som Svenska Bostadsfonden 14 AB (publ) skall offentliggöra

enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen

den 31 januari 2019, kl. 15.00.