NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 30 juni 2023

  • NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 30 juni 2023 till 9 350 kronor
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 30 juni 2023 till 3,04 miljarder kronor

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier och B-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av Bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

Fondens NAV minskade från 1,176 miljarder kronor till 1,090 miljarder kronor under kvartalet. Per aktie minskade NAV från 10 100 kronor till 9 350 kronor. Minskningen beror huvudsakligen på att marknadsvärdet på underliggande fastigheter har justerats ned under kvartalet på grund av att direktavkastningskraven bedöms ha ökat.

NAV per A-aktie och B-aktie har fastställts av Bolagets värderingsfunktion den 26 juli 2023.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

Läs gärna mer i förvaltarrapporten för kvartal 2/2023, vilken bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande onsdag den 26 juli 2023, kl. 16.35.