NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 december 2022

  • NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 31 december 2022 till 12 100 kronor
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades externt per den 31 december 2022 till 3,47 miljarder kronor

Vid beräkning av NAV har bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier och B-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

Fondens NAV minskade från 1,487 miljarder till 1,409 miljarder under kvartalet. Per aktie minskade NAV från 12 800 kronor till 12 100 kronor. Minskningen beror huvudsakligen på att marknadsvärdet på underliggande fastigheter har justerats ned under kvartalet, dels för att ta höjd för ökade driftskostnader till följd av den höga inflationstakten, dels på grund av att direktavkastningskraven bedöms ha ökat något under kvartalet.

NAV per A-aktie och B-aktie har fastställts av bolagets värderingsfunktion den 27 januari 2023.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

Läs gärna mer i förvaltarrapporten för kvartal 4/2022, vilken bifogas detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets VD, Carl Adam Rosenblad, ca.rosenblad@sbffonder.se, mobil 070 811 65 50 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande fredagen den 27 januari 2023, kl. 16.10.