Rättelse: NAV per A-aktie och B-aktie i SBF Bostad AB (publ) per den 31 mars 2024

Rättelse av tidigare pressmeddelande tisdag den 30 april 2024 kl. 15.46: Förvaltarrapport saknades som bifogad fil. Bifogad detta utskick.

  • NAV per A-aktie och B-aktie uppgick per den 31 mars 2024 till 859 kronor
  • Fastighetsbeståndet marknadsvärderades per den 31 mars 2024 till 2,71 miljarder kronor

Vid beräkning av NAV har Bolaget utgått från det egna kapitalet för aktuell period med avdrag för stamaktierna och eventuell vinstdelning samt lagt tillbaka uppbokad latent skatteskuld, dividerat med totalt antal A-aktier och B-aktier. Efter det har en justering gjorts för ett av Bolaget bedömt marknadsmässigt avdrag för latent skatt samt förväntade transaktionskostnader vid en framtida avyttring av bolagets tillgångar.

Fondens totala NAV minskade från 1,117 miljarder kronor till 1,051 miljarder kronor under kvartalet, primärt drivet av inlösen i A-aktien. Per aktie minskade NAV Q1 2024 med 1,8 procent från 875 kronor till 859 kronor till följd av lägre förvaltningsresultat vilket främst är drivet av de höga räntekostnaderna och ett kallare kvartal.

NAV per A-aktie och B-aktie har fastställts av Bolagets värderingsfunktion den 30 april 2024.

Beräkningen har inte varit föremål för extern revision/granskning.

Förvaltarrapport och digital presentation
Förvaltarrapporten för Q1 2024 bifogas detta pressmeddelande. Samtliga finansiella rapporter finns att tillgå på SBF Bostads hemsida under finansiella rapporter.

SBF bjuder in till digital presentation av förvaltarrapporten den 2 maj 2024 klockan 09.30-10.00. Möjlighet att ställa frågor finns i slutet. Här kan du anmäla dig.

För ytterligare information, vänligen kontakta bolagets Chef för Investerarrelationer, David Krook, CFA, david.krook@sbffonder.se, mobil 076-710 38 79 eller Kommunikationschef, Anette Harby, anette.harby@sbffonder.se, mobil 076-62 82 192. Du kan även besöka Bolagets hemsida www.sbfbostad.se.

Denna information är sådan information som SBF Bostad AB (publ) skall offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tisdag den 30 april 2024, kl. 15.46. Rättelse gjord 16:08.

SBF Bostad AB: En fastighetsfond förvaltad av SBF Fonder
SBF Fonder erbjuder en unik möjlighet till ett direkt delägande i svenska hyresbostäder på orter där människor vill bo och leva. Under 20 års tid har SBF Fonder förvaltat bostadsfonder för privatpersoner, företag och institutionella investerare. Med lång erfarenhet av fastighetstransaktioner, egen lokalt förankrad fastighetsförvaltning och ett integrerat hållbarhetsfokus utvecklar och förvaltas fastigheterna för att skapa långsiktigt hållbara värden. SBF Fonder har per den 31 mars 2024 ca 4,2 miljarder kronor under förvaltning, 118 underliggande fastigheter med ca 3 400 lägenheter fördelat på 20 orter runt om i Sverige. SBF Fonder är en AIF-förvaltare och står under Finansinspektionens tillsyn.